The branch has a good library containing many a good read.

If you want to borrow a book but are not able to come to a meeting, contact Gail Plester and she will try and arrange for you to pick up the book.

The library content is categorised into books and Leaflets

Please report any Broken Links to us so that we can correct them.

Books

Title  Author 
Queen Rearing Simplified Cook, Vince
A Manual of Beekeeping Wedmore, EB
Guide to Bees and Honey x2 copies Hooper, Ted
Some Important Operations in Bee Management Johansson, TSK & MP
Honey Bees and their Management Whitehead, SB
Bees, their vision, chemical senses and language Von Frisch, Karl
Bees and Beekeeping Pavord, AV
Beeswax 4th Edition Brown, Ron
Medical Aspects of Beekeeping Riches, Harry
The Hive and the Honey Bee Grout, RA
The Buzz about Bees Tautz, Jurgen
Life of the Honey Bee Ladybird Book
The BBKA guide to Beekeeping Davies et al, Ivor
The Honey Bee inside out Davies, Celia
The World of the Honey Bee Butler, CG
Honey Farming Manley, Rob

Producing, preparing, exhibiting, & judging bee produce

Herod-Hempsall, W
Background to Beekeeping Waine, AC
Anatomy And Dissection of the Honey Bee Dade, HA
Managing Mininucs Brown, Ron
Great Masters of Beekeeping Brown, Ron
Beekeeping Riches, HRC
Ex Africa Brown, Ron
Plants and Beekeeping Howes, F.N.
A Book of Honey Crane, Eva
The Bee-master of Warrilow Edwardes, Tickner
A World Without Bees Benjamin Allison & McCallum, Brian
For the love of Bees Bill, Lesley
Honey for Health Tonsley, Cecil
History of Beekeeping in Britain Fraser, H. Malcolm
The Asian Hornet Martin, Stephen
The biology of the honeybee Winston, Mark
Honeybee democracy Seeley, Thomas D
Form and function of the honey bee Goodman, Lesley
   

 

Please report any Broken Links to us so that we can correct them.

Leaflets :

 • Pollen, its Collection and Preparation for the Microscope
 • The Beeway Code…For a Safe and Peaceful Apiary
 • Man’s Relationship with Honey-Storing Bees
 • The Dance of the Honey Bee
 • Bees and Rural Livelihoods

BeeBase

Beebase News Web feed
 • 2022 Hive Count / Cyfrif Cychod Gwenyn Chwefror 2022 - 2023
  13 February 2023
  Over 11,000 beekeepers updated their details on BeeBase during the 2022 hive count compared to almost 9,000 in 2021. There are currently more than 48,000 beekeepers registered on BeeBase and approximately 23% of those contacted updated their records.

  The 2022 hive count produced a figure of 288,311 colonies in the UK. This is slightly higher than the 2021 figure of 272,631

  The Hive Count provides a very useful indication of the number of managed colonies in the UK and helps ensure that BeeBase records are kept up to date. Information about numbers and location of hives is very important for the National Bee Unit and Scottish Government inspectors in terms of preparing and planning for outbreaks of disease and exotic pests.

  Thank you very much to everyone who has taken the time to ensure that their BeeBase records are up to date.

  Diweddarodd dros 11,000 o wenynwyr eu manylion ar BeeBase yn ystod cyfrif cychod 2022 o gymharu â bron 9,000 yn 2021. Ar hyn o bryd, mae mwy na 48,000 o wenynwyr wedi'u cofrestru ar BeeBase, sy'n golygu bod tua 23% o'r rhai y cysylltwyd â nhw wedi diweddaru eu cofnodion.

  Cynhyrchodd cyfrif cychod gwenyn 2022 ffigur o 288,311 o nythfeydd yn y DU. Mae hyn ychydig yn uwch na ffigur 2021, sef 272,631.

  Mae'r Cyfrif Cychod yn rhoi syniad o nifer y nythfeydd a reolir yn y DU, sy'n ddefnyddiol iawn, ac yn helpu i sicrhau bod cofnodion BeeBase yn cael eu diweddaru'n rheolaidd. Mae gwybodaeth am nifer y nythfeydd a'u lleoliad yn bwysig iawn i'r Uned Wenyn Genedlaethol ac arolygwyr Llywodraeth yr Alban o ran paratoi a chynllunio ar gyfer achosion o glefyd a phlâu egsotig.

  Diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi rhoi o'u hamser i sicrhau bod eu cofnodion BeeBase yn gyfredol.
 • Seasonal Bee Inspector (SBI) vacancies / Swyddi gwag - Arolygwyr Gwenyn Tymhorol (SBI)
  03 January 2023
  The National Bee Unit currently has  Seasonal Bee Inspector (SBI) vacancies advertised in:
  • Wales: North and Ceredigion.
  • West: Staffordshire, Shropshire
  • East: Norfolk, but particularly north
  • North East: Lincolnshire, East Yorkshire

  If you are interested in applying for these jobs, full details can be found on Civil Service Jobs

  If you have any questions regarding the position, please contact the Regional Bee Inspector for the region.

  Ar hyn o bryd, mae gan yr Uned Wenyn Genedlaethol swyddi gwag ar gyfer Arolygwyr Gwenyn Tymhorol yn y rhanbarthau canlynol:
  • Cymru: Ceredigion a'r gogledd yn bennaf.
  • Gorllewin: Swydd Stafford a Swydd Henffordd
  • Dwyrain: Norfolk, ond ardal y gogledd yn bennaf
  • Gogledd Ddwyrain: Swydd Lincoln a Swydd Dwyrain Efrog


  Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais ar gyfer y swyddi hyn, gellir dod o hyd i'r holl fanylion ar Swyddi'r Gwasanaeth Sifil.

  Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y rôl, cysylltwch â'r Arolygydd Gwenyn Rhanbarthol ar gyfer y rhanbarth.
 • Annual National Hive Count Commences / Y Cyfrif Cychod Gwenyn Cenedlaethol Blynyddol yn Dechrau
  01 November 2022
  The National Bee Unit is pleased to launch the 2022 National Hive Count today, 1st of November.

  The hard slog of summer beekeeping is done so make yourself a nice cup of tea, grab your laptop and sink into your favourite chair. It’s time to update your BeeBase records!

  We would like to ask all beekeepers to please login to BeeBase and make a note of the total number of colonies you will be taking into the winter as of 1st November 2022. This task is quick and simple, just click here, login and fill in the short form. Even if you have no overwintering colonies this season it is still important to update your BeeBase record to reflect that. This survey will run until 31st December 2022.

  For more information about the Hive Count click here.

  --------

  Mae'n bleser gan yr Uned Wenyn Genedlaethol lansio Cyfrif Cychod Gwenyn 2022 heddiw, 1 Tachwedd.

  Mae'r haf hir o gadw gwenyn wedi mynd heibio felly gwnewch baned o de, estynwch eich gliniadur ac ymlaciwch yn eich hoff gadair. Mae'n amser i chi ddiweddaru'ch cofnodion BeeBase!

  Hoffem ofyn i wenynwyr fewngofnodi i BeeBase a gwneud nodyn o gyfanswm nifer y nythfeydd a fydd gennych dros y gaeaf o 1 Tachwedd 2022. Mae'r dasg hon yn un syml a byr, cliciwch yma, mewngofnodwch a chwblhewch y ffurflen. Hyd yn oed os nad oes gennych nythfeydd sy'n gaeafu y tymor hwn, mae'n dal yn bwysig eich bod yn diweddaru eich cofnod BeeBase i gadarnhau hynny. Bydd yr arolwg hwn yn para tan 31 Rhagfyr 2022.

  I gael rhagor o wybodaeth am y Cyfrif Cychod Gwenyn cliciwch yma.